1. Home
  2. Podmiot leczniczy – ważne punkty Księgi Rejestrowej

Podmiot leczniczy – ważne punkty Księgi Rejestrowej

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) jest rejestrem nie tylko przeznaczonym dla fizjoterapeutycznych praktyk zawodowych ale również dla Fizjoterapeutów decydujących się otworzyć podmiot leczniczy. Docelowo podmiot leczniczy jest formą przeznaczoną do bardziej rozbudowanych struktur tj. szpitale czy przychodnie, jednak nie zawsze, podmiot leczniczy zakładają również indywidualni Fizjoterapeuci prowadzący np. jednoosobową działalność gospodarczy czy spółkę.

Z racji pojawiających się pytań w zakresie formy zapisu punktów księgi rejestrowej w RPWDL w podmiotach leczniczych, KIF zdecydował się wyjątkowo na publikację poniższego artykułu. Jednoczesnej pragniemy przypomnieć, że organem rejestrowym dla podmiotów leczniczych są Urzędy Wojewódzkie i to one sprawują bezpośredni nadzór nad rejestrem oraz funkcjonowaniem podmiotów leczniczych.

Rejestracja podmiotu leczniczego

Podstawowe informacje dotyczące rejestracji podmiotu leczniczego znajdują się na stronie.

Instrukcje dokonania wpisu w RPWDL, wnioski o nadanie i odebranie uprawnień, wzory pełnomocnictw znajdują się na stronie.

Najważniejszymi elementami Księgi Rejestrowej Podmiotu Leczniczego są kody Resortowe. System resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegóły sposobu ich nadawania określone jest w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 maj 2012r.

Numer Księgi rejestrowej

Pierwszym ważnym elementem, który identyfikuje podmiot leczniczy jest część I systemu, a stanowi ją numer Księgi rejestrowej w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Ten numer identyfikuje podmiot i daje możliwość sprawdzenia podmiotu w systemie RPWDL. Numer Księgi przyznawany jest w chwili rejestracji podmiotu leczniczego i składa się z 12 cyf np. 000012345678.

Forma organizacyjno-prawna

Drugim ważnym elementem jest część IV systemu kodów resortowych, a stanowi ją 4-znakowy kod określający formę organizacyjno-prawną podmiotu wykonującego działalność leczniczą. W przypadku fizjoterapeutów wykonujących indywidualną działalność gospodarczą będzie to kod 0700 określający działalność gospodarczą prowadzoną przez osobę fizyczną.

Rodzaj działalności leczniczej

Trzecim ważnym elementem jest część VI systemu kodów resortowych, a stanowi ją 1-znakowy kod określający rodzaj działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym.

  1. Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne
  2. Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne
  3. Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

Jednostka organizacyjna

Czwartym ważnym elementem jest część V systemu kodów resortowych, a stanowi ją 2-znakowy niepowtarzalny kod identyfikujący jednostkę organizacyjną zakładu leczniczego w strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego. Określamy go od 01-99. Przy rejestrowaniu podmiotu leczniczego nie ma konieczności tworzenia jednostki organizacyjnej dlatego w Księdze Rejestrowej ten kod może nie być umieszczony.

Komórka organizacyjna

Ostatnim ważnym elementem informującym o zakresie wykonywanych świadczeń jest cześć VII systemu kodów resortowych a stanowi ją 3-znakowy niepowtarzalny kod identyfikujący komórkę organizacyjną. Komórki organizacyjne oznaczają poradnie, pracownie, oddziały.

Kod zawiera się w przedziale od 001 do 999. Jeżeli ze względu na brak powtarzalności i wymazania kodu komórki wyczerpie się zakres wyżej podany stosuje się kod 4-znakowy od 1000 do 9999.

Dla przypomnienia i prawidłowej identyfikacji

0000012345678 – Nr księgi rejestrowej stanowi 12-cyfrowy kod

0700 – kod określający formę organizacyjno-prawną podmiotu leczniczego

3 – rodzaj działalności leczniczej (ambulatorium)

01 – kod jednostki organizacyjnej

001 – kod komórki organizacyjnej

Podstawa prawna

Wykonywanie działalności leczniczej reguluje ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r. poz. 2190, z późn. zm.).

Zakres szczegółowych danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą reguluje:

 

Finezjo

Do aplikacji Finezjo kody resortowe są automatycznie importowane bezpośrednio z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL). Aby dokonać ich zmiany, należy złożyć stosowny wniosek korzystając z panelu w RPWDL.

Dla podmiotów korzystających z Finezjo

Możliwość przypisania odpowiednich miejsc świadczenia (kodów resortowych) posiada jedynie użytkownik z rolą Administratora. Aby przypisać konkretnemu pracownikowi odpowiednie kody resortowe należy przejść do zakładki Pracownicy i wybrać pracownika, a następnie kliknąć Edytuj dane. Kolejno należy w polu Miejsca świadczeń wybrać stosowne kody resortowe dostępne na rozwijalnej liście.

Uwaga! W przypadku gdy placówka posiada tylko jeden kod zostanie on domyślnie dopisany do wszystkich pracowników. W związku z czym może nie być dostępnej opcji wyboru miejsc świadczeń.

Aby kody resortowe były dostępne w Karcie Indywidualnej Opieki Fizjoterapeutycznej, muszą być przypisane do pracownika odpowiedzialnego za dany cykl terapeutyczny.

Ostatnia aktualizacja 17 listopada 2021