1. Home
  2. FAQ
  3. Szczegółowa lista danych raportowanych do systemu P1

Szczegółowa lista danych raportowanych do systemu P1

W nawiązaniu do wchodzącego w życie 1 lipca 2021 roku obowiązku przesyłania danych o świadczeniach zdrowotnych udzielanych pacjentom do systemu P1, poniżej przedstawiamy szczegółowy zakres tych danych.

Informujemy, że wymieniony poniżej zakres danych będzie zaciągany w sposób automatyczny do aplikacji Finezjo, o ile dane te zostały uzupełnione.

Rozporządzenie MZ z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej szczegółowo wskazuje na konieczność przekazywania do SIM:

1) danych usługodawcy (podmiotu wykonującego działalność leczniczą):

a) numeru księgi rejestrowej w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą stanowiący część I kodu resortowego z systemu resortowych kodów identyfikacyjnych – 1 z Księgi rejestrowej w RPWDL;

b) 14-cyfrowego numeru REGON zakładu leczniczego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego (w przypadku podmiotów leczniczych).

2) danych usługobiorcy (pacjenta):

a) identyfikatora usługobiorcy albo jego przedstawiciela ustawowego, tj. numeru PESEL, a w przypadku osób, którym nie nadano numeru PESEL – serii i numeru paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość albo niepowtarzalnego identyfikatora nadanego przez państwo członkowskie Unii Europejskiej dla celów transgranicznej identyfikacji;

b) imienia (imion) i nazwiska;

c) numeru telefonu kontaktowego oraz adresu poczty elektronicznej pacjenta albo jego przedstawiciela ustawowego.

3) danych identyfikujących świadczenie zdrowotne:

a) kodu świadczenia, który stanowi kod jednostki statystycznej wg rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (w przypadku placówek udzielających wyłącznie świadczeń prywatnych chodzi o kod 6 „Wizyta”);

b) daty rozpoczęcia udzielania świadczenia zdrowotnego;

c) daty zakończenia udzielania świadczenia zdrowotnego,

d) kodu przyczyny głównej według ICD-10 – WAŻNE: w przypadku pacjentów, którzy zgłosili się bez skierowania albo dokumentacji określającej rozpoznanie dokonane przez lekarza, fizjoterapeuta wpisuje przyczynę zgłoszenia się pacjenta tj. uzupełnia kod ICD-10;

e) kodów przyczyn współistniejących według ICD-10;

f) kodów zrealizowanych istotnych procedur medycznych według ICD-9-CM, uznanej przez NFZ za obowiązującą w związku z rozliczaniem świadczeń;

– w zakresie lit. d i lit. e dodatkowo należy przekazać dane o:

  • dacie dokonania każdego rozpoznania przyczyny głównej lub przyczyny współistniejącej lub wykonania każdej istotnej procedury medycznej (tylko w przypadku, gdy rozpoznania dokonał lekarz);
  • miejscu dokonania każdego rozpoznania przyczyny głównej lub przyczyny współistniejącej lub wykonania każdej istotnej procedury medycznej (tylko w przypadku, gdy rozpoznania dokonał lekarz);
  • pracowniku medycznym, który dokonał rozpoznania danej przyczyny głównej lub danej przyczyny współistniejącej lub wykonał daną istotną procedurę medyczną (w przypadku, gdy rozpoznania nie dokonał lekarz należy wskazać fizjoterapeutę, który przyjął pacjenta i opisał kodem ICD-10 „przyczynę zgłoszenia”).

4) danych miejsca udzielenia świadczenia zdrowotnego:

a) identyfikatora miejsca udzielania świadczenia będącego dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą kodem utworzonym z części kodu z systemu resortowych kodów identyfikacyjnych;

b) niepowtarzalnego kodu identyfikującego jednostkę organizacyjną zakładu leczniczego w strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego stanowiącego część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych;

c) niepowtarzalnego kodu identyfikującego komórkę organizacyjną zakładu leczniczego podmiotu leczniczego w strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego stanowiącego część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych.

5) danych pracownika (fizjoterapeuty) udzielającego świadczenia zdrowotnego lub odpowiedzialnego za jego udzielenie:

a) identyfikatora: numeru prawa wykonywania zawodu, a w przypadku osób, którym nie nadano numeru prawa wykonywania zawodu – numer PESEL;

b) imienia (imion) i nazwiska;

d) kodu przynależności do danej grupy zawodowej – w przypadku fizjoterapeutów należy wskazać kod „6”.

6) danych dotyczących dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej zgodnie ze standardem HL7 oraz – w odniesieniu do dokumentacji obrazowej – w formacie DICOM, wytworzonej w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, które obejmują:

a) identyfikator nadawany przez system usługodawcy;

b) rodzaj;

c) datę wytworzenia;

d) tryb udostępniania;

e) adres repozytorium, w którym jest przechowywana dokumentacja medyczna dotyczy to fizjoterapeutów prowadzących dokumentację zgodnie ze standardem HL7.

7) innych danych pozwalających na identyfikację zdarzenia medycznego, które obejmują identyfikator zdarzenia medycznego nadawany przez system usługodawcy (w aplikacji Finezjo to kolejny numer pacjenta).

Podstawa prawna: Rozporządzenie MZ z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej.

Co to jest system P1, kogo dotyczy oraz co fizjoterapeuta musi zrobić przed 1 lipca: pomoc.finezjo.pl/temat/co-fizjoterapeuta-musi-wiedziec-o-systemie-p1

Ostatnia aktualizacja 10 stycznia 2022

Czy artykuł był pomocny?

Polecane tematy